Reglement PF


Wie kan een aanvraag indienen ?

Alle ‘erkende’ scholen of organisaties kunnen een aanvraag indienen. Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen vanuit een persoonlijke titel.

 

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Jaarlijks voorziet I Love Bobo (afhankelijk van de ingezamelde fondsen) een aantal ondersteuningen. Het precieze aantal en de grootte van de ondersteuningen wordt ieder jaar kenbaar gemaakt via deze website.

De precieze details en deadlines vindt u door het lopende kalenderjaar te selecteren.

U kan met uw school of organisatie elk jaar deelnemen, zelfs als één van uw projecten in vorige jaren reeds weerhouden werd.

Aanvragen van vorige jaren komen niet automatisch terug in aanmerking. Het project dient dus jaarlijks opnieuw ingediend te worden.

 

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Om alle projecten op een correcte manier te evalueren, maken we gebruik van volgende essentiële criteria (refererend naar onze tweede doelstelling):

• Het project ondersteunt zorgbehoevenden.
• De ondersteuning komt jongeren (van 0 t.e.m. 21j.) ten goede.
• De organiserende school of organisatie bevindt zich in de provincie Antwerpen.
• De uitvoering van het project komt jongeren uit de provincie Antwerpen ten goede.
• Het projectvoorstel kadert binnen een pedagogisch project.
• Het project mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van I Love Bobo vzw.

 

Verder dient het project te voldoen aan alle onderstaande criteria.

• Het projectvoorstel dient volledig te zijn en alle stukken te bevatten die nodig zijn om het voorstel te kunnen evalueren.
• Het projectvoorstel dient tijdig ingeleverd te worden.
• Het einddoel van het projectvoorstel is haalbaar en wordt concreet geformuleerd.
• De acties van het projectvoorstel komen tegemoet aan de doelstellingen van het project.
• Het projectvoorstel moet binnen het lopende schooljaar gerealiseerd worden.

 

Er wordt van de school of organisatie niet verwacht dat ze bij dit projectvoorstel een eigen financiële en/of materiële bijdrage leveren.

 

Hoe maak ik meer kans om weerhouden te worden ?

Hoe groter de omvang van de doelgroep, hoe beter uw aanvraag scoort bij de selectie. We verkiezen projecten waarin grote(re) doelgroepen ondersteund worden. Individuele gevallen maken minder kans.

 

Welke ondersteuning kan/mag ik verwachten ?

De ondersteuning van I Love Bobo vzw zal steeds een materiële ondersteuning zijn. Uw school of organisatie zal dus nooit rechtstreeks geld ontvangen. De max. waarde van de materiële ondersteuning (afhankelijk per schooljaar) wordt gelimiteerd en aangeduid met een bedrag in euro’s.

 

Algemene voorwaarden

De selectie van de projecten wordt gedaan door een jury, samengesteld door de RVB van I Love bobo vzw.

U kan geen beroep aantekenen tegen de eindbeslissing van I Love Bobo vzw. We bezorgen u eventueel wel een motivering met de reden(en) van het niet-weerhouden van uw projectvoorstel.

Max. 12 weken na het aflopen van de einddatum (indiening aanvragen) krijgen alle deelnemers via mail te horen of hun project niet-weerhouden of weerhouden werd.

I Love Bobo vzw heeft geen enkele verbintenis. Het zou kunnen dat er minder projecten weerhouden worden dan het voorziene aantal ondersteuningen van dat schooljaar.

De facturen van de weerhouden projecten moeten ten laatste binnen zijn op 16 juni 2016, 24:00u. Facturen die later bezorgd worden komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
De facturen moeten betrekking hebben op het ingediende project.